PARTIET FÖR DIG

Om vi blir invalda kommer vi att hålla folkomröstningar i specifika sakfrågor. Dels de frågor som kommunen tar beslut om och även frågor som väckts direkt av folk. Tanken är att alla ska få rösta i de frågor som de själva känner för och är berörd av, eller rösta på förslag och idéer som kommer direkt från dig själv eller någon annan medborgare.

Direktdemokraterna är partiet som vill ha mer demokrati för medborgarna.

Vi vill att det ska hållas folkomröstningar i politiska frågor hela tiden. Skillnaden är att du ska ha möjligheten att ta tillbaka din röst, även efter valet, för att sedan själv eller genom någon annan, rösta i specifika frågor.

Vi vill att du som medborgare ska få delta i debatten, ha möjlighet att komma med förslag och vara med och rösta om de politiska besluten i riksdagen, landstinget och kommunen.

TIDEN ÄR MOGEN

Vi anser att tiden nu är mogen att utveckla en fördjupad demokrati. Som ett komplement till dagens system ska varje myndig person få möjlighet att själv rösta i viktiga samhällsfrågor, utan att behöva gå omvägen via ett politiskt parti. Alltså en form av direktdemokrati. Detta kan utvecklas på flera olika sätt, bland annat med hjälp av Internet. Vi föreslår att detta först prövas i mindre skala för att sedan utvärderas.

Ingen vet allt, men varje människa har mycket att bidra med genom sina erfarenheter. Till exempel av att vara student, förälder, anställd, egenföretagare, patient, hyresgäst, boende på ett äldreboende eller behandlingshem, anhörig till en sjuk eller handikappad. Beslut blir så mycket bättre om de som är berörda av dem får vara med tidigt i processen. Delaktighet gör också människor mer engagerade i det vi har gemensamt och grunden för en levande demokrati är ju vårt eget engagemang. Därför ska makt och ansvar så långt som möjligt koncentreras till människors lokala samhälle.

Bristande delaktighet innebär slöseri med resurser, ekonomiska såväl som mänskliga, om inte människors kunskap och erfarenhet tas till vara genom att man lyssnar och låter dem delta i förberedelser och beslut. Med direktdemokrati som komplement till den representativa systemet kommer vi att kunna ta tillvara på den kollektiva intelligensen. Det ger både bättre beslut och mer demokrati.

HUR SKA DET GÅ TILL?

Om vi blir invalda kommer vi att hålla folkomröstningar i specifika sakfrågor. Dels de frågor som kommunen tar beslut om och även frågor som väckts direkt av folk. Tanken är att alla ska få rösta i de frågor som de själva känner för och är berörd av, eller rösta på förslag och idéer som kommer direkt från dig själv eller någon annan medborgare.

Omröstningarna görs på internet och i så kallade demokraticentrum, som kan vara till exempel ett bibliotek.

Våra representanter i riksdagen röstar sedan så som folket röstat. På så sätt får vanliga medborgare en möjligheten att påverka mer direkt jämfört med det vanliga partierna som inte frågar sina väljare vad de tycker i enskilda frågor. Det tror vi ger en levande och aktiv demokrati där folket är deltagare och inte bara åskådare till det politiska livet.

Jag har inte tid att rösta i alla frågor

Nej, vem har det? Direktdemokraterna har löst det problemet. Du behöver bara rösta i de frågor du vill. I alla andra frågor kan du ge din röst till något av de vanliga partierna. Det fina är att du kan ta tillbaka din röst när som helst och rösta själv om du är intresserad av just den frågan. Du behöver inte vänta till nästa val. Vi kallar detta flytande demokrati.

Demokrati betyder ordagrant ”folkstyre”, och första paragrafen i Sveriges grundlag, regeringsformen står det ”All makt ska utgå från folket”. Vi vill ta den lagen på allvar, och införa allmän rösträtt även för enskilda sakfrågor. Det är nämligen sakfrågorna som verkligen påverkar samhället vi lever i. Det är genom sakfrågor som ideologier blir verklighet, oavsett vilken ideologi man föredrar.

Det är viktigt att påpeka att Direktdemokraterna inte själva har någon ideologi. Vi tycker ingenting och vi har inget partiprogram. Det är helt Dina åsikter som styr vår politik. Eller rättare sagt – vi röstar som du röstar.

Direktdemokraterna vill införa direkt demokrati som ett komplement till den vanliga representativa demokratin. Det vill säga vi vill inte ta bort de vanliga politikerna, utan vi vill att det ska finnas möjlighet att påverka beslut genom små folkomröstningar. Vi tror att det behövs ett sätt för folket att påverka politiken även mellan de traditionella partivalen.

Vi menar att det inte är en riktig demokrati om man bara får välja en lista med namn en gång vart fjärde år.